Архив на новините
skype

Химия

Кандидат-студентите по химия се обучават по програма, която напълно покрива всички теми за изпита. Подготовката обхваща различните видове приемни изпити за различните медицински, технически и хуманитарни университети.

 •   Строеж на атома
 •   Периодичен закон и периодична система на хим. Елементи
 •   Химична връзка
 •   Химични елементи. Прости вещества и съединенията им.
 •   Термохимия
 •   Окислително-редукционни процеси. Електролиза
 •   Скорост на химичните реакции
 •   Катализа
 •   Химично равновесие
 •   Дисперсни системи. Истински разтвори
 •   Разтвори на електролити
 •   Дисперсни системи. Колоиди
 •   Теория за строежа на хим. съединения. Структурна теория
 •   Алкани
 •   Алкени
 •   Алкини
 •   Арени (ароматни въглеводороди)
 •   Хидрокилни произодни на въглеводордите
 •   Амини
 •   Карбонилни производни на въглеводородите. Алдхиди и кетони
 •   Карбоксилни киселини. Производни на карбоксилните киселин
 •   Аминокарбоксилни киселини
 •   Въглехидрати

Задачата на курса е задълбочената подготовка върху целия материал от учебната програма – 7 до 12 клас, включен в изпитните конспекти на Медедицинския униерситет - София, Софийския университет, ХТМУ, НСА и др. Материалът се разглежда по теми, като първоначално се прави теоретичен преговор.

Целта на подготовката е да се усъвършенстват познанията и уменията на кандидат-студентите, решавайки се примерни изпитни теми, както и такива, които вече са били давани на кандидатстудентските изпити в посочените университети.